عضویت دکتر مرتضی صیدی از دانشگاه VILLANOVA امریکا در کمیته علمی کنفرانس
1396/08/17

عضویت دکتر صیدی در کمیته علمی کنفرانس

جناب دکتر مرتضی صیدی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه VILLANOVA امریکا به جمع کمیته علمی و داوران کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی پیوستند.