ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/12/25
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/27
برگزاری کنفرانس »
1396/12/28
پوستر کنفرانس
Poster
تاریخ‌های مهم کنفرانس

تاریخ‌های مهم کنفرانس

 

   آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات  ۱۳۹۶/۱۲/۲4
   آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف  ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
   آخرین مهلت ثبت نام نهایی  ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
   برگزاری کنفرانس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸